Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

Szerzyny 594
38-246 Szerzyny


telefon: 14 651 74 52
fax: 14 651 74 52

www: www.gzgkszerzyny.ovh.org

Najważniejszymi założeniami w planie zakładu komunalnego jest szeroko pojęte unormowanie gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez:

a) Wprowadzenie wstępnej segregacją odpadów u źródła powstawania,
b) Odbiór i zwózka posegregowanych odpadów na teren bazy GZGK,
c) Doczyszczanie i segregacja odpadów,
d) Kompostowanie odpadów zielonych i domowych odpadów organicznych,
e) Magazynowanie odzyskanych surowców,
f) Wywóz pozostałych odpadów nie będących surowcami wtórnymi na składowisko odpadów komunalnych,
g) Sprzedaż surowców wtórnych.

Zakład jest finansowany z budżetu gminy. Dodatkowym źródłem finansowania zakładu jest dochód płynący z opłat pobieranych za pobór wody z gminnego wodociągu przez mieszkańców.

Stopniowe wdrażanie wyznaczonych celów, składa się z następujących operacji:
a) zwózka kontenerów na bazę GZGK,
b) przepakowanie odpadów nie segregowanych do części kontenerów i wywóz odpadów na warunkach dotychczasowych,
c) zbiórka odpadów od wytwórców

gospodarka komunalna ścieki utrzymanie czystości utrzymanie dróg utrzymanie placów gminnych woda zaopatrzenie w wodę